Kinnitatud
Haapsalu Linna Spordibaaside OÜ
04.02.2022 nõukogu otsusega

 

Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ
Äriruumide üürikonkurss
Äriruumide asukoht: Panga spordihoone, Panga küla, Haapsalu linn

2022.a.
Haapsalu

 

Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ annab tähtajaliselt üürile äriruumid, mis asuvad Panga spordihoones, Panga külas, Haapsalu linnas, Lääne maakonnas.
Üürikonkursi eest vastutav isik: Tarmo Tuisk, Haapsalu Linna Spordibaaside OÜ juhatuse liige. Tel +372 506 5688, e-post tarmo@hsb.ee.
Üürikonkursi kontaktisik: Madis Raudsepp, Haapsalu Linnavalitsuse linnavara spetsialist. Tel +372 472 5311; +372 5344 5699, e-post madis.raudsepp@haapsalulv.ee.

1. Pakkumuse tegemisel peab arvestama alljärgnevate tingimustega:

1.1. Lepingu tähtaeg: 3 aastat;
1.2. Äriruumide üldpind on 66,7 m2.
1.3. Pakkumise alghind: 100 eurot / kalendrikuus;
1.4. Äriruumide ette muruplatsile on lubatud suveks paigaldada terrass;
1.5. Rentniku kohustus on omal kulul ruumid sisustada vajaliku mööbli, tehnikaga jm sisustusega;
1.6. Kommunaalkulude jt kõrvalkulude tasumise kohustus on rentnikul.

2. Nõuded pakkumisele

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:
2.1. Pakkumus, mis peab sisaldama:
2.1.1. nimi, registrikood, asukoht ja aadress, muud kontaktandmed pakkuja kohta;
2.1.2. nõusolek äriruumide üürimiseks kehtestatud tingimustel;
2.1.3. pakutav üürihinna maksumus ühe kalendriaasta kohta;
2.1.4. kinnitus, et pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole arestitud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust või tehtud pankrotiotsust;
2.1.5. Kinnitus, et pakkuja on pakkumise esitamise ajaks täitnud kõik kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning pakkujal puuduvad pakkumise korraldaja ees täitmata kohustused;
2.2. Tegevusplaan (tegevuse kirjeldus, mis toimub äriruumides, lahtiolekuaeg, ruumikujunduse nägemus, lepingu perioodi kestvusajal tegevuse visioon,  muud pakkuja hinnangul tähtsust omavad tegevused);

3. Äriruumidega tutvumine

3.1 Äriruumide ja seal olemasoleva varaga, mis antakse üürniku kasutusse, saab tutvuda tööpäevadel, leppides eelnevalt aja kokku.

4. Pakkumise esitamine ja avamine

4.1 Pakkumine tuleb esitada hiljemalt 28.02.2022 kell 11.00;
4.2 Pakkumine tuleb esitada digiallkirjastatult e-posti teel aadressile hsb@hsb.ee;
4.3 Pakkumise vastuvõtmise kohta saadetakse teade;
4.4 Pakkumised avatakse 28.02.2022 kell 12.00 Haapsalu Linna Spordibaaside kontoris Lihula mnt 10, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond 90507 I korruse kabinetis.

5. Pakkumise võitja väljaselgitamise alused

5.1. Pakkumise korraldaja selgitab pakkumise võitja välja üürihinna alusel.
5.2. Sobimatu tegevusplaani pakkuja võib konkursi korraldaja diskvalifitseerida. Otsus peab olema põhjendatud.
5.3. Hindamise kriteerium on 100% kõrgem hind.

Tarmo Tuisk
Juhatuse liige
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ
09.02.2022

Lisa 1. Panga spordihoone I korruse plaan, mille osa on äriruumid.